cetatea-histria-cetatea-histriaProblemele survenite în cadrul proiectului privind restaurarea Cetăţii Capidava nu au pus capăt demersurilor conducerii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) în privinţa refacerii şi reintroducerii în circuitul turistic a unor obiective istorice importante din judeţ.  

Atenţia CJC s-a îndreptat acum spre situl arheologic Cetatea Histria. Dovadă este anunţul CJC prin care face publică intenţia încredinţării unui contract pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI (inclusiv studii de teren – geotehnice, topografice etc.), a expertizei tehnice, a analizei cost-beneficiu şi a studiului de marketing, precum şi întocmirea documentaţiilor necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor necesare derulării proiectului „Restaurarea şi punerea în valoare a Sitului Arheologic Cetatea Histria“.

Acest proiect va fi depus în cadrul POR 2014/2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţie 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – Investiţii teritoriale integrate în Delta Dunării.

Prin derularea acestui proiect CJC vrea să restaureze, să consolideze, să protejeze şi să conserve Cetatea Histria, parte componentă a patrimoniului cultural naţional. La ora actuală, situl arheologic Cetatea Histria „este într-o stare general proastă, atât în privinţa muzeului de sit, care necesită ample lucrări de reparaţie şi de dotare, cât şi faţă de starea monumentelor propriu-zise aflate pe traseul circuitului de vizitare existent“. Implementarea proiectului respectiv va presupune derularea unor lucrări privind modernizarea accesului în muzeu şi la sit, modernizarea expunerii şi refacerea expoziţiei, realizarea unui centru de informare, intervenţii la zidul de incintă roman.

Cei interesaţi să obţină, prin achiziţie directă, acest contract au ca termen-limită de depunere a ofertelor data de 13 octombrie anul curent. Preţul contractului nu este încă făcut public, dar va fi suportat din bugetul CJC, iar durata derulării sale nu a fost încă stabilită.